Regulamin

Regulamin odbywania zajęć języka angielskiego

  1. Kinga Wilczyńska- Czyż prowadząca działalność gospodarczą SIC Kinga Wilczyńska- Czyż w Zegrzu przy ul. Groszkowskiego 6/5, zwana dalej lektorem oświadcza, iż posiada wiedzę i kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

  1. Zajęcia odbywają się w Zegrzu przy ul. Groszkowskiego 6/5.

  1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z Klientem.

  1. Klient zobowiązuje się do ustalenia z lektorem harmonogramu zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy, z tym że:

– w przypadku nowego ucznia – na pierwszych zajęciach;

– w przypadku uczniów już uczęszczających na kurs – najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.

  1. W razie zadeklarowania ilości zajęć w danym miesiącu, Klient zobowiązuje się uiścić opłatę za zadeklarowane zajęcia.

5.1. Opłata powinna być uiszczona z góry w terminie do 10 dnia miesiąca, na który Klient zadeklarował chęć uczestnictwa w zajęciach. Istnieje również możliwość opłacania zajęć przed każdą kolejną lekcją, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z lektorem.

5.2. W sytuacji nie opłacenia zajęć przez Klienta lektor zastrzega sobie prawo prowadzenia zajęć w tym terminie z innym Klientem.

  1. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy lektora, zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe Klienta, chyba że w tym czasie będą się odbywały inne zajęcia.

  1. W celu zapewnienia efektywności prowadzonych zajęć Klient zobowiązuje się do poinformowania lektora najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami, o zamiarze ich odwołania.

7.1. W przypadku odwołania zajęć w sytuacji opisanej w punkcie 7, zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym przez lektora i Klienta terminie.

7.2. W razie niepoinformowania przez Klienta o zamiarze odwołania zajęć w ciągu 24 godzin przed ich planowym odbyciem, zajęcia traktowane są jako zrealizowane, Klient zobowiązuje się uiścić za nie opłatę oraz nie przysługuje mu prawo odrobienia zajęć.

  1. Jeżeli ilość odwołań ze strony Klienta przekroczy 50% zadeklarowanych zajęć w miesiącu przez dwa kolejne miesiące, lektor zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z Klientem.

  1. Klient może zrezygnować z zajęć w każdym miesiącu z zastrzeżeniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
Reklama